świadczenie postojowe ile na


świadczenie postojowe ile na rękę w Tarcza antykryzysowa przewiduje pomoc dla samozatrudnionych. Zgodnie z jej zapisami w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa samozatrudnieni mogą opierać się świadczenie postojowe. Zapomoga ta wypłacana będzie przez ZUS. Czy każdy samozatrudniony otrzyma pomoc? W jakiej kwocie? Wyjaśniamy w artykule. Świadczenie postojowe na rzecz kogo? Do tej pory w zakresie wiążących przepisów przedsiębiorcy, którzy w związku ze wzrostem zachorowalności na COVID-19 spotkali się z trudnościami finansowymi, mogli skorzystać z: odroczenia terminu płatności składek, układu ratalnego, umorzenia opłaty składek. Jak już wiadomo, omawiane rozwiązania są niewystarczające. Dlatego Tarcza antykryzysowa wprowadza pomoc w postaci świadczenia postojowego dla najbardziej zagrożonych, czyli dla osób: prowadzących działalność gospodarczą, opłacających składki same za siebie; wykonujących pracę na podstawie: umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do jakich zgodnie z Kodeksem jak wypełnić wniosek o świadczenie postojowe cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia; umowy o dzieło. Świadczenie postojowe mogą otrzymać osoby zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy są: obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej albo obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym czyli Konfederacji Szwajcarskiej. prawo pobytu innymi słowy prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innymi słowy cudzoziemcami, jacy prawnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jakie warunki trzeba spełnić, iżby przyjąć świadczenie postojowe? Przede wszystkim świadczenie postojowe przysługuje, kiedy w następstwie koronawirusa wystąpił przestój w prowadzeniu działalności. Będzie ono skierowane do ww. osób, wyłącznie jak nie posiadają one innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe w całej wysokości przysługuje w sytuacji, gdy: nie zawiesiła ona działalności gospodarczej także jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był: niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc o przynajmniej 15% także nie wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (5 227 zł. x 300% = 15 681 zł); zawiesiła ona działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r.

Tagi dla artykułu

co to postojowe, czy postojowe jest jednorazowe, czy postojowe jest opodatkowane, czy postojowe jest pomocą publiczną, czy postojowe tylko dla samozatrudnionych, czym jest postojowe, jak wypełnić wniosek o świadczenie postojowe, postojowe co to znaczy