Prawo


Upadłość i prawo upadłościowe pdf

Upadłość i prawo upadłościowe pdf umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu kodeksów z tej dziedziny prawa również przedstawienie konkretnych.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Nowe prawo budowlane rezygnacja z odpłatności

Nowe prawo budowlane - rezygnacja z odpłatności za udostępnianie niektórych danych pzgik także wprowadzenie zryczałtowanej opłaty za materiały pzgik przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i gruntowny wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne również ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie ze względu na rosnący.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Jakie działania podejmować w sprawie zagwarantowanie

Jakie działania podejmować w sprawie zagwarantowanie ciągłości najmu portfela nieruchomości skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem oraz wszystkich, jacy chcieliby zainicjować karierę zawodową w obszarze zarządzania.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych fallus zarządu

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych fallus zarządu ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a również za brak prowadzenia rejestru wspólników czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Prawo restrukturyzacyjne jakie składniki majątku nie wchodzą

Prawo restrukturyzacyjne - jakie składniki majątku nie wchodzą do masy upadłości? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne związki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Elektronizacja zamówień publicznych Podmiotowe

Elektronizacja zamówień publicznych Podmiotowe środki dowodowe i nowe Prawo zamówień publicznych - główne zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów dodatkowo trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania.

Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 1


Prawo rodzinne w systemie prawnym

Prawo rodzinne w systemie prawnym i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy pośród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO oraz powiązanych z nimi regulacji KPC to gruntowny sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Dodany: 2020-05-22 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


art 5 ustawy o ochronie osób i mienia i Pojęcia procesu karnego

art 5 ustawy o ochronie osób i mienia i Pojęcia procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny pchnięcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to przede wszystkim zakresu zaskarżenia dodatkowo zarzutów i wniosków.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 1


Gospodarka odpadami BDO 2020 Ewidencja wytwarzanych przyjmowanych

Gospodarka odpadami BDO 2020 Ewidencja wytwarzanych przyjmowanych i zbieranych odpadów - Katy KEO – kto musi je prowadzić procedura ich wystawiania Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele obiekcje i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko rejestr odpadów ma być prowadzona.

Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 1


Gmina i uchwała rady gminy z mocą wsteczną

Gmina i uchwała rady gminy z mocą wsteczną znajomości w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady gminy akt prawa miejscowego prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z kompetencjami.

Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 2