Dla wygody Czytelników ułatwiając szybką orientację


Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz odróżnia się od innych artykule o spółkach książkowej szczegółową strukturą wewnętrzną z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Komentarz stanowi wnikliwe omówienie artykułów 151–226 KSH, tj. zagadnień dotyczących: czy spółka akcyjna jest przedsiębiorcą

powstania spółki z o. o.; praw i obowiązków wspólników; organów spółki (zarządu, komisji rewizyjnej, rady nadzorczej). Komentarz przedstawia i w detalach omawia najświeższe orzeczenia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego dotyczące omawianej problematyki, a także dotychczasowy twórczość doktryny prawa. W komentarzu uwzględniono wszystkie ostatnie przemiany legislacyjne w omawianym zakresie, także te wprowadzone: ustawą z 5.9.2016 o usługach zaufania także identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), której zadaniem jest wydanie przepisów w odniesieniu do kwestii wskazanych przez rozporządzenie Nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym również uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) zastąpienie dotychczasowego pojęcia „bezpieczny sygnatura cd weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” pojęciem wskazanym w eIDAS „kwalifikowany sygnatura elektroniczny” (wejście w życie 7.10.2016 r.);

ustawą z 16.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260), która wprowadziła przepisy dotyczące m.in. możliwości określenia w uchwale wspólników albo w umowie spółki czym się różni spółka akcyjna od zoo wymagań jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu spółki dodatkowo możliwości przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą na podstawie uchwały wspólników innymi słowy umowy spółki, w przypadku jak to ten organ powołuje członka zarządu (wejście w życie 1.1.2017 r.); ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w sprawie poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), jaka wprowadziła zmiany dostosowujące do przemian wprowadzonych w ustawie – Kodeks społeczny w zakresie prokury także uzupełniła przepisy o wprowadzenie obowiązku członka zarządu ujawnienia na forum zarządu sprzeczności interesów spółki kapitałowej z interesami członka zarządu innymi słowy osób mu bliskich (wejście w życie 1.1.2017 r.); ustawą z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich dodatkowo nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), której celem jest transpozycja do krajowego porządku prawnego postanowień oryginalnych przepisów prawa UE z aspektu audytu obejmujących dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE również rozporządzenie 537/2014 (wejście w życie 21.6.2017 r.); ustawą z 21.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego także ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którą zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy jakie obowiązki ma spółka akcyjna notowana na giełdzie papierów wartościowych wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym ewentualnie podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Ponadto na mocy niniejszej ustawy nie tylko umowa spółki, tymczasem podobnie dołączana do niej lista wspólników również oświadczenie o wniesieniu wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego mogą być podpisywane wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (wejście w życie 13.7.2017 r.).

Tagi dla artykułu

co oznacza spółka komandytowa, czy spółka akcyjna jest przedsiębiorcą, czym jest spółka komandytowa, czym się różni spółka akcyjna od zoo, jaki pit składa spółka komandytowa, na czym polega spółka komandytowa, spółka komandytowa jaka osobowość

Komentarze: 1


noavatar.png
Donata Almo 2020-05-14

Jak tylko odkryłem tę witrynę, poszedłem na facebook, aby podzielić się z nimi nią.